Årboka

Ting den nye årboka frå Østfold Mållag!

omslag-20-2-lettversjon (002)Østfold som administrativ eining har blitt historie, og pandemien set sitt preg på landet. Trass i det har Østfold Mållag også i år laga ei årbok med fagleg stoff om dialekt og språk, historiske artiklar og skjønnlitteratur knytt til «gamlefylket». Dette er faktisk den 15. årboka i rekka.

Bestiller du boka, får du 91 sider hyggeleg og interessant lesestoff og er med og støttar arbeidet som blir gjort i Østfold Mållag. Prisen er kr. 110,- per bok (evt. porto kjem i tillegg)

Bestill boka på tlf. 97970065 eller frå ostfoldmallag@gmail.com

Innhaldet i boka

Den første teksten i boka i år, er ein artikkel av Ragnhild Lier der ho tar for seg utgravinga ved Jellestadhaugen ved Halden, der restane av eit vikingskip kjem fram frå jorda. Kva historiske innsikter kan dei gi oss? Dialekt-gransking er tema når Benthe Kolberg Jansson analyserer den unge kjendisen Stian «Staysman» Thorbjørnsens besøk hos Anne Lindmo i NRK i haust. I kva grad snakka «Staysman» gressvikdialekt?  Målføre-eksempel frå den indre delen av gamle Østfold blir trekte fram av Øyvind Bremer Karlsen når han skriv om frodige ord og uttrykk frå den indre østfoldske ordskattekista.  Dialekta i Sarpsborg er òg representert når Gunn Aagaard skriv herlege oppvekstminne på uforfalska sarpemål. Magne Aasbrenn har fått i hende protokollen frå Bondeungdomslaget i Fredrikstad og oppdaga eit nynorskskrivande miljø i Plankebyen i mellomkrigstida. Det internasjonale utsynet sørgjer Edvard Mogstad for denne gongen. Han skriv om stoda for svensk som sidemål for det store fleirtalet i Finland. Her er det interessante parallellar til stoda for sidemåls-undervisninga i Noreg.

Elles har årboka artiklar om to menn som på kvar sitt vis var kulturelle bautaer i Noreg. Marit Øgar Aasbrenn skriv om bilethoggaren Dyre Vaa, og Per Thorvald Larsen skriv om Johannes Gjerdåker med nære inntrykk frå da Gjerdåker vitja målrørsla i Østfold.

Som vanleg har årboka også essayistiske og litterære innslag. Kemma Johanne Hagen skriv nære tekstar om kjærleik og om tilhøvet mellom vaksne og barn.

Redaktørar

Redaktørane av Aust i Vika 2020, Magne Aasbrenn og Ragnhild Lier.

 


 Nedanfor finn du ei oversikt over alle årbøkene Østfold Mållag har gitt ut. Nokre av dei kan framleis tingast via e-postadressa ovanfor.

austivikaframsider (002)

cof

Bokomslag Årboka 2019